Valideringsregler

Her har du mulighed for at se dokumentation af de valideringsregler, som er gældende i DMA systemet. Valideringsreglerne er inddelt i hvilket system valideringsreglen er gældende i på øverste niveau, hvorefter de er yderligere inddelt på kategori. Ved hjælp af / i højre side kan elementerne foldes ud / ind ved klik på overskriften.

  DMA

   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    Der indlæses flere basistilsyn i samme kalenderår på den samme virksomhed.
    Ved indlæsning af nyt basistilsyn eller opdatering af eksisterende tilsyn skal indlæsningen som hovedregel resultere i at der ikke findes mere end et basistilsyn på virksomheden for pgl. kalenderår.
    Ved indlæsning af basistilsyn tilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvorpå der i det indeværende kalenderår allerede er indlæst et basistilsyn, skal der ikke blokeres for dette. Hvis der indlæses et basistilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvor der i det indeværende kalenderår er indlæst et basistilsyn gives en advarsel. Der returneres en meddelelse til brugeren via skærmbilledet (advarsel).
    VAL-23
    Advarsel: Du har forsøgt at indlæse oplysninger om et basistilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvor der er gennemført et basistilsyn tidligere i samme kalenderår. Det er kun hensigten, at der føres ét basistilsyn hvert 3. år på virksomheder/ husdyrbrug i kategori 1 og hvert 6. år på virksomheder/husdyrbrug i kategori 2. Læs mere om tilsynsplanlægning i miljøtilsynsvejledningens afsnit 3.2
   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    Der indlæses flere prioriterede tilsyn i samme kalenderår på den samme virksomhed.
    Ved indlæsning af nyt prioriteret tilsyn eller opdatering af et tilsyn skal indlæsningen som hovedregel resultere i at der ikke findes mere end et prioriteret tilsyn på virksomheden for indeværende kalenderår.
    Ved indlæsning af et prioriteret tilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvorpå der i det indeværende kalenderår allerede er indlæst et prioriteret tilsyn, skal der ikke blokeres for dette. Hvis der indlæses et prioriteret tilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvor der i det indeværende kalenderår er indlæst et prioriteret tilsyn gives en advarsel. Der returneres en meddelelse til brugeren via skærmbilledet (advarsel).
    VAL-24
    Advarsel: Du har forsøgt at indlæse oplysninger om et prioriteret tilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvor der allerede er indlæst et prioriteret tilsyn, som er gennemført i samme kalenderår. Det er ikke hensigten, at der gennemføres flere prioriterede tilsyn på en virksomhed/husdyrbrug i samme kalenderår. Læs mere om tilsyns-planlægning i miljøtilsynsvejledningens afsnit 3.2
   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    Der indlæses både basistilsyn og prioriteret tilsyn i samme kalenderår på den samme virksomhed.
    Ved indlæsning af nyt prioriteret tilsyn eller opdatering af et tilsyn skal indlæsningen som hovedregel resultere i at der ikke findes et prioriteret tilsyn foretaget efter et basistilsyn på virksomheden i pgl. kalenderår.
    Ved indlæsning af et prioriteret tilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvorpå der i det indeværende kalenderår allerede er indlæst et basistilsyn, skal der ikke blokeres for dette. Hvis der indlæses et prioriteret tilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvor der i det indeværende kalenderår er indlæst et basistilsyn gives en advarsel. Der returneres en meddelelse til brugeren via skærmbilledet (advarsel).
    VAL-25
    Advarsel: Du har forsøgt at indlæse oplysninger om et prioriteret tilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvor der allerede er indlæst et basistilsyn, som er gennemført i samme kalenderår. Det er ikke hensigten, at der føres både basistilsyn og prioriteret tilsyn i samme kalenderår på samme virksomhed/ husdyrbrug. Læs mere om tilsynsplanlægning i miljøtilsynsvejledningens afsnit 3.2
   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    Der indlæses både basistilsyn og prioriteret tilsyn i samme kalenderår på den samme virksomhed.
    Ved indlæsning af nyt basistilsyn eller opdatering af et tilsyn skal indlæsningen som hovedregel resultere i at der ikke findes et basistilsyn foretaget efter et prioriteret tilsyn på virksomheden i pgl. kalenderår.
    Ved indlæsning af basistilsyn tilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvorpå der i det indeværende kalenderår allerede er indlæst et prioriteret tilsyn, skal der ikke blokeres for dette. Hvis der indlæses et basistilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvor der i det indeværende kalenderår er indlæst et prioriteret tilsyn gives en advarsel. Der returneres en meddelelse til brugeren via skærmbilledet (advarsel).
    VAL-26
    Advarsel: Du har forsøgt at indlæse oplysninger om et basistilsyn på en virksomhed/husdyrbrug, hvor der er gennemført et prioriteret tilsyn tidligere i samme kalenderår. Det er ikke hensigten, at der føres både basistilsyn og prioriteret tilsyn i samme kalenderår på samme virksomhed/husdyrbrug. Læs mere om tilsynsplanlægning i miljøtilsynsvejledningens afsnit 3.2.
   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    ”Øvrige virksomheder og husdyrbrug”, gruppe 14-17, er ikke er omfattet af regelmæssige tilsyn. Der sker i dag indlæsninger af basistilsyn/prioriterede tilsyn/relaterede tilsyn /kampagnetilsyn/opstartstilsyn på virksomheder og husdyrbrug i denne gruppe. Det er imod reglerne.
    Ved indlæsning af nyt tilsyn som ikke er et ’øvrigt tilsyn’ eller ved opdatering af typen på et eksisterende tilsyn til andet end ’Øvrig tilsyn’ på en virksomhed eller husdyrbrug i gruppe 14-17, skal der komme fejl.
    Tjek om virksomheden er registreret under Gruppe 14-17. Tjek om tilsynskategorien er ”Øvrige tilsyn”. Hvis ja til begge godkend da indlæsningen. Hvis ja til gruppen, men nej til ”Øvrige tilsyn” skal der gives fejlbesked (blokering).
    VAL-27
    Du har forsøgt at indlæse oplysninger om et tilsyn. Indlæsningen er blevet afvist, da den virksomhed, der er ført tilsyn på, er indlæst med en virksomhedstype, der ikke er omfattet af reglerne om basistilsyn/relateret tilsyn/prioriteret tilsyn/kampagne tilsyn/opstartstilsyn. Læs mere om tilsyn med virksomheder/husdyrbrug, der ikke er omfattet af reglerne om regelmæssigt tilsyn i miljøtilsynsvejledningen, afsnit 4.1.6.
   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    Tilsyn med husdyrbrug foretages på ejendommen, hvor dyrene befinder sig og tilsynet må ikke registreres på ejendommen, hvor ejeren har sin adresse, medmindre besætningen også befinder sig på ejers adresse.
    Ved indlæsning af nyt husdyrbrug eller opdatering af eksisterende husdyrbrug i gruppe 2,3,4,7 eller 11 på bilag 3 til tilsynsbekendtgørelsen, skal der være angivet et CHR-nr., når husdyrbruget er registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR).
    CHR er Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugs Register, hvor alle besætninger skal være registreret, herunder ejendommen hvor dyrene befinder sig. CHR-nummeret identificerer således ejendommens placering præcist. Ved manglende indtastning af CHR-nr. på husdyrbrug, skal der gives en advarsel.
    VAL-06
    Advarsel: Du har forsøgt at indlæse stamoplysninger for et husdyrbrug m.v. Du har ikke indlæst et CHR-nr. Hvis husdyrbruget er registreret i det centrale husdyrbrugsregister (CHR), skal CHR-nummeret indlæses. Læs mere om afgivelse af stamoplysninger i miljøtilsynsvejledningens afsnit 3.5.2.1
   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    Tilsyn med en virksomhed foretages på ejendommen, hvor produktionsenheden udfører sine aktiviteter og tilsynet må ikke registreres på den juridiske enheds adresse, hvis denne ikke er sammenfaldende med P-nummerets adresse.
    Ved indlæsning af ny eller opdatering af eksisterende virksomhed, skal der angives et P-nummer, hvis virksomheden er tildelt et P-nummer i det centrale virksomhedsregister (CVR).
    En virksomhed skal registreres for skatte- og afgiftsmæssige pligter med et CVR-nummer for den juridiske enhed. Hvis den juridiske enhed har aktiviteter på flere adresser, skal den have underliggende produktionsenheder, med hvert sit P-nummer. Ved manglende indtastning af P-nr., skal der gives en advarsel.
    VAL-07
    Advarsel: Du har forsøgt at indlæse stamoplysninger for en virksomhed. Du har ikke indlæst et P-nr. Hvis virksomheden er tildelt et p-nummer i det centrale virksomhedsregister (CVR) for den fysiske beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, skal P-nummeret indlæses. Læs mere om afgivelse af stamoplysninger i miljøtilsynsvejledningens afsnit 3.5.2.1
   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    Tilsynsindberetningen dannes "automatisk" i DMA ved, at gruppere og sammentælle myndighedernes oplysninger om tilsyn, når de kommer over i DMA fra fagsystemerne . Oplysningerne sammentælles for hver af de 17 virksomhedsgrupper, jf. tilsynsbekendtgørelsens bilag 3, hvorfor det er vigtigt at alle virksomheder og husdyrbrugs hovedaktiviteter (listepunkter), er mappet til den korrekte gruppe.
    Ved indlæsning af ny eller opdatering af eksisterende virksomhed skal der være overensstemmelse mellem virksomhedens hovedaktivitet og virksomhedsgruppen.
    Det tjekkes om der er overensstemmelse mellem aktivitet og virksomhedsgruppe, både ved ny oprettelse af virksomheder, og når eksisterende virksomheders aktiviteter ændres. Valideringen omfatter virksomheder/husdyrbrug med én aktivitet. Der returneres en meddelelse til brugeren via skærmbilledet (obligatorisk krav).
    VAL-10
    Du har forsøgt at indlæse stamoplysninger for en virksomhed eller et husdyrbrug. Indlæsningen er blevet afvist, da der ikke er overensstemmelse mellem den oplyste aktivitet/listepunkt og den oplyste virksomheds-gruppe (iht. bilag 3 i miljøtilsynsbekendtgørelsen). Læs mere om afgivelse af stamoplysninger i miljøtilsyns-vejledningens afsnit 3.5.2.1
   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    Ifølge § 18 stk.1 nr. 12, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen, skal tilsyns- og godkendelsesmyndigheden til Miljøstyrelsen afgive oplysninger om, hvilke sæt BAT-konklusioner, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bilag 8, virksomheden er omfattet af. Gælder for virksomhedskategori 1a.
    Ved indlæsning af ny eller opdatering af eksisterende virksomhed, skal der være angivet BAT-konklusioner, hvis virksomheden har hovedaktivitet eller mindst en biaktivitet i gruppe 1 på tilsynsbekendtgørelsens bilag 3.
    Hvis der indlæses en ny virksomhed med en eller flere aktiviteter i gruppe 1 (uanset om det er en hoved- eller biaktivitet), skal feltet "BAT-konklusioner" være udfyldt. Hvis ikke, er der tale om en fejlindlæsning. Der returneres en meddelelse til brugeren via skærmbilledet (obligatorisk krav).
    VAL-11
    Du har forsøgt at indlæse stamoplysninger, oplysninger om tilsyn m.v. for en virksomhed, der har en eller flere aktiviteter omfattet af IE-direktivet. Indlæsningen er afvist, da du mangler at indlæse oplysning om, hvilke sæt BAT-konklusioner virksomheden er omfattet af. Læs mere om afgivelse af stamoplysninger i miljøtilsynsvejledningens afsnit 3.5.2.1.
   • 01-01-2022
    Ikke angivet
    Kommuner indlæser risikoscorer (A,B,C,D,E) og vægtet score for virksomheder, der er (S)-mærket på bilag 1 eller 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Det er imod reglerne.
    Ved indlæsning af ny eller opdatering af eksisterende virksomhed må der ikke være angivet en risikoscore, hvis der indlæses fra en kommune og virksomheden er S-mærket på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller 2.
    Indlæsning afvises, hvis der er tale om indlæsning af risikoscorer (A,B,C,D,E og vægtet score) på en (s)-mærket virksomhed og "AnsvarligMyndighed" er en kommune. Der returneres en meddelelse til brugeren via skærmbilledet (obligatorisk krav).
    VAL-17
    Du har forsøgt at indlæse oplysninger om miljørisikovurdering på en virksomhed, der er (s)-mærket på bilag 1 eller 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Indlæsningen er blevet afvist, da kommuner ikke skal risikovurdere (S)-mærkede virksomheder. Læs mere i Miljøtilsynsvejledningens afsnit 4.1.5. (dambrug) og afsnit 4.3.2.1 (øvrige virksomheder)