STAKROGE JERN OG METAL OPKØB ApS
Grunddata
CVR-nr:
32888380
P-nr:
1016021756
Fagsystemnøgle:
53000000002599
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Slagterivej 14
7200 Grindsted
Matrikel:
1hh - Grindsted By, Grindsted
Kommune:
Billund Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 201. Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, der omfatter: Biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling, blanding, rekonditionering, genanvendelse/regenereing af opløsningsmidler, genanvendelse/genindvindeing af uorganiske materialer (undtagen metaller og metalforbindelser), regenerering af syrer eller baser, nyttiggørelse af komponenter der har være brugt til forureningsbekæmpelse, nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer, genraffinering eller andre former for genbrug af olie, deponering i overfladevand.
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
331100
Myndighed
Miljømyndighed:
Billund Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhedstilsyn, Slagterivej 14, 7200 Grindsted Fysisk tilsyn 03-11-2016 Vis
Virksomhedstilsyn, Slagterivej 14, 7200 Grindsted Fysisk tilsyn 03-11-2016 Vis
Fysisk tilsyn - klage over vibrationer Fysisk tilsyn 28-06-2017 Vis
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 03-11-2016 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 21-03-2018 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 28-06-2017 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 25-09-2018 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 07-05-2018 Vis
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 18-12-2019 Vis
Miljøtilsyn, §9, varslet Administrativt tilsyn 20-08-2020 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 04-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 1 - vilkår 52 i mgk. 03-11-2016 Andre forhold Vis
Indskærpelse 03-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 12-02-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 04-11-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-11-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse til jernbanesvellehegn - Stakroge Jern og Metalopkøb ApS 29-06-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis