Risikooplysninger - Årlig risikoindberetning 2019
Risikooplysninger - Årlig risikoindberetning 2019
Titel:
Årlig risikoindberetning 2019
Fagsystemsnøgle:
RISIKO-204dc81f-5804-465d-9ed4-1f0991aaabd3
Type:
Risikooplysninger
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
17-06-2020
Virksomhed
Navn:
DENEX A/S Tuenvej
CVR-nr:
31346959
P-nr:
1014317933
Hovedaktivitet:
J 209. Kolonne 3- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af listepunkt C 201, C 204 og D 212. 
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 201. Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, der omfatter: Biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling, blanding, rekonditionering, genanvendelse/regenereing af opløsningsmidler, genanvendelse/genindvindeing af uorganiske materialer (undtagen metaller og metalforbindelser), regenerering af syrer eller baser, nyttiggørelse af komponenter der har være brugt til forureningsbekæmpelse, nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer, genraffinering eller andre former for genbrug af olie, deponering i overfladevand.
K 207. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som modtager mindre end eller lig med 10 tons affald pr. dag, og som har en samlet kapacitet på mindre end eller lig med 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald (Note: Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer.)
A 205 Eksisterende virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, som allerede har  en Miljøgodkendelse, hvor retsbeskyttelsen stadig er gældende. Nye virksomheder er omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Jyllandsgade 27
9100 Aalborg
Adresse
Tuenvej 120
9900 Frederikshavn
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
17-06-2020 09:25 Offentliggørelse af risikooplysninger for DENEX A/S Tuenvej Se detaljer
Risikoaktiviteter
SPIRS hovedakitvitet:
Fremstilling, tilintetgørelse og opbevaring af sprængstoffer
Risikoklassificering
Dato Klassificering Ændringsårsag Kommentar Ændringsårsag
12-03-2012 Kolonne 3 Bilag 1 i øvrigt
Anmeldelser og afgørelser
Dato for anmeldelse Høringsdato for afgørelse Afgørelse
10-03-2017 Tillæg til miljøgodkendelse - accept af sikkerhedsrapport.PDF
Ikke-teknisk resume, kortmateriale o.a.
Dato Type Dokument
01-11-2016 Ikke-teknisk resume 6.A Ikke teknisk resume af sikkerhedsrapporten.pdf
Beredskabsplan
Beredskabsplan:
denex-elling-ekstern-beredskabsplan.pdf
Dato Status for beredskabsplan Orientering af borgere fra politiet
17-09-2013 Afprøvet
Dominoeffekter
Ægte dominovirksomheder
CVR-nr. P-nr. Navn Politikreds Risikoinformation udvekslet Samordning eksterne beredskabsplaner Kommentar
Pseudo-dominovirksomheder
CVR-nr. P-nr. Navn Politikreds Risikoinformation udvekslet Samordning eksterne beredskabsplaner Kommentar
Risikostoffer
Risikostof Mængde
P1a Eksplosiver (10/50) 50000.0 Kg
Risikotilsyn
Risikotilsynsnavn Tilsynstype Dato for tilsyn Risikorapport modtaget Risikorapport sendt til virksomheden Del af systematisk vurdering
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 09-10-2017 Nej
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 31-08-2016 Nej
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 26-02-2018 Nej
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 18-09-2019 Nej