Home > Forside

Forside

DMA giver adgang til udvalgte oplysninger om en række danske virksomheder og husdyrbrug, f.eks. hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg virksomheden / husdyrbruget har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden / husdyrbruget, og hvornår myndigheden sidst har foretaget et miljøtilsyn.

DMA udstiller data fra de kommunale fagsystemer, Miljøstyrelsen Virksomheder's fagsystem, Geodatastyrelsen, CVR m.fl. Myndighederne har ansvaret for, at de leverede data er korrekte og opdaterede, f.eks. i forbindelse med tilsyn og håndhævelser, ved nye miljøgodkendelser eller tillægsgodkendelser, berigtigelser mv.

 

Spørgsmål til miljøoplysninger

Har du spørgsmål til en virksomheds eller et husdyrbrugs miljøoplysninger, skal du kontakte myndigheden. Du finder myndighedens kontaktoplysninger under "Vis virksomhed".

 

Spørgsmål til DMA
Har du spørgsmål til DMA kan du kontakte Digitalt Erhverv-postkassen via digitalterhverv@mst.dk. I emnefeltet bedes du angive, hvad spørgsmålet omhandler. Vedlæg gerne et screendump.

Har du brug for hjælp til at finde vejledninger eller lignende, er du også velkommen til at kontakte Miljøstyrelsens generelle informationscenter på telefon 72 54 44 66 (mandag - torsdag 9.30 – 16.00 og fredag 9.00 – 15.00) eller via mail på info@mst.dk.

Hjælp

Øverst på alle sider finder du online hjælp, som guider dig i at bruge funktionaliteterne på den pågældende side og giver eksempler på, hvordan du kan søge efter oplysninger mv. Er du logget på som myndighed, er det også her du finder vejledninger i hvordan du indlæser og offentliggør oplysninger i DMA. 

Ordliste

Du kan finde en liste over de mest anvendte fagudtryk i 'Ordliste '. 

 

Få overblik over DMA

Her kan du få et overblik over de forskellige søgemuligheder, rapporter og værktøjer i DMA.

Log ind

Myndigheder og virksomheder kan logge ind og få en række funktionaliteter, som den "anonyme bruger" ikke har.

Er du sagsbehandler hos en myndighed, logger du ind via Danmarks Miljøportal og får adgang til en række miljø- og tilsynsoplysninger, som deles på tværs af myndighedsskel. Du får også adgang til indberetning af data samt værktøjer, der kan bruges i sagsbehandlingen.


Hvis du har problemer med at logge ind, kan det være at din lokale NemID administrator (i din myndighed) ikke har tildelt dig de korrekte rettigheder, så kontakt derfor NemID administratoren. Læs mere her.

 

Er du medarbejder i en virksomhed, logger du ind med NemID medarbejdersignaturen, og får adgang til virksomhedsspecifikke miljø- og tilsynsoplysninger, som kun din virksomhed og godkendelses- og tilsynsmyndigheden har adgang til.


Det er NemID administratoren i din virksomhed, som administrerer dine rettigheder og adgangsmuligheder i DMA. Mangler du adgang til DMA, skal du derfor kontakte NemID administratoren. Læs mere her.

 

Er du "anonym bruger", f.eks. borger, NGO, brancheorganisation mv. har du adgang til alle de oplysninger og data, som indberettes og offentliggøres af miljømyndighederne. Du får ikke adgang til yderligere oplysninger ved at logge ind med din NemID.
Beskeder

Hvis du har tilmeldt dig en nyhedsservice og er logget på DMA, vil "kuverten" vise, hvor mange beskeder du har modtaget i din postkasse.


Er du borger, kan du tilmelde dig nyhedsservice med din emailadresse og få tilsendt nyheder. Du kan ikke sei DMA, når der er nyt i din egen postkasse.

Søg virksomheder

Du kan søge efter virksomheder og husdyrbrug og finde oplysninger om tilknyttede sager på tre forskellige måder:

 • Quicksøgning: Her søger du miljødata ud fra faste parametre, f.eks. alle slagterier i Jylland. Det kan både være en prædefinerede søgning, hvor søgekriterierne er valgt på forhånd, eller en gemt søgning, hvor du selv har defineret søgekriterier, navngivet søgningen og gemt den.
 • Søgning i lister: Her kan du enten søge frit i DMA’s lister ved at indtaste søgeord eller du kan søge ud fra virksomhedens eller husdyrbrugets beliggenhed, navn, identifikation og aktiviteter. Du kan også søge efter virksomheder via den ansvarlige miljømyndighed eller via miljømyndighedernes offentliggørelser. Alle søgninger resulterer i visning af virksomheder. Søger du på de seneste offentliggørelser, vises de virksomheder, hvor en sag er tilknyttet, f.eks. en tilsynsrapport, et tilsyn eller en håndhævelse. Du kan vælge om du vil have søgeresultatet vist på et kort eller en liste. På kortet vises resultater med ikoner af virksomheder og husdyrbrug, mens listen er en tabel med virksomhedsdata.
 • Søgning på kort: Samtlige miljømyndigheder vises permanent på kortet med ikoner, og her kan du både få vist de virksomheder, en myndighed er ansvarlig for og data for myndighedens tilsynsindsats. For sagsbehandlere vil startkortet altid være miljømyndighedens geografiske område.

Offentliggørelser

Du kan se miljømyndighedernes seneste offentliggørelser (kaldes også annonceringer). Det kan være miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og andre afgørelser. Du kan f.eks. se, hvis en virksomhed har fået revurderet deres miljøgodkendelse eller fået et tillæg til deres eksisterende godkendelse. Det kan også være håndhævelser og tilsynsrapporter, som myndigheden offentliggør, når de har været på tilsyn på en virksomhed. Endelig kan du se de forskellige myndigheders planer for tilsyn med virksomheder og deres kampagner på særlige indsatsområder.

 

Du kan også vælge kun at se de offentliggørelser, hvor der er en høringsfrist. Og hvis du er logget ind kan du vælge at få en oversigt over de seneste offentliggørelser for de abonnementer du har oprettet (se Tilmelding til nyheder).

Rapporter

Du kan få data præsenteret i forskellige fastdefinerede rapporter. Du vælger selv, hvilket år og hvilken myndighed du gerne vil have data for. Alle rapporter kan trækkes ud som Excel, PDF eller kommaseparerede filer (csv).

 

Du kan få følgende rapporter:

 • Brugerbetaling: Oversigt over kommunernes opkrævning af brugerbetaling på miljøgodkendelser og tilsyn.
 • IED indberetning: Myndighedernes årlige IED rapport til EU.
 • Godkendelser: Her kan du få tre rapporter:
  • Antal virksomheder som Miljøstyrelsen er myndighed for.
  • Oversigt over alle landets godkendte virksomheder og husdyrbrug, meddelte godkendelser, revurderinger og tilladelser samt opkrævet brugerbetaling.
  • Tidsserier med udviklingen i antallet af godkendte virksomheder og husdyrbrug siden årets begyndelse.
 • Håndhævelser: Her er der to rapporter:
  • Oversigt over antallet af håndhævelser fordelt på myndigheder, virksomhedstype og håndhævelsestyper.
  • Tidsserier over udviklingen i antal udstedte håndhævelser.
 • Offentliggørelser: Alle offentliggørelser i en given periode.
 • Tilsyn: Du kan få seks rapporter:
  • Myndighedernes fysiske tilsynsindsat i forhold til deres tilsynsmål.
  • Antal tilsyn sammenholdt med antal håndhævelser som de enkelte myndigheder har foretaget.
  • Tidsserier over udviklingen i antal virksomheder omfattet af tilsyn.
  • Oversigt over udførte tilsyn fordelt på tilsynskategorier.
  • Oversigt over udførte tilsyn og opkrævet brugerbetaling fordelt på virksomhedsgrupper og myndigheder.
  • En given myndigheds gennemførte tilsynskampagner.​

Tilmelding til nyheder

Du kan tilmelde dig en e-mailservice og få direkte besked, når der kommer ny information om en virksomhed / et husdyrbrug. Det kan f.eks. være at virksomheden skifter listepunkt, at der er registreret markstakke på et husdyrbrug eller at en miljømyndighed offentliggør en tilsynsrapport fra et fysisk tilsyn på virksomheden / husdyrbruget.


Du tilmelder dig nyhedsservice ved at oprette et abonnement. Du kan vælge abonnementstype, som angiver hvilke oplysninger du ønsker, og du kan også vælge hvilken myndighed, region, virksomhed og tidsperiode dit abonnement skal afgrænses til.

 

Hvis du er logget ind som myndighed eller virksomhed, kan du få en oversigt over de abonnementer du har oprettet og se hvor mange beskeder du har modtaget i din postkasse. Er du sagsbehandler hos en myndighed, får du også en oversigt over faste abonnementer, som er de mails som sendes til din myndigheds hovedpostkasse til brug for journalisering, når du annoncerer en offentliggørelse.


Indlæs data

Miljømyndigheder kan indberette virksomheds- og miljødata til Miljøstyrelsen, hvis myndighedens fagsystem ikke automatisk overfører data til DMA (system-til-system løsning).

DMA har skabeloner til indlæsning af alle data og vejledninger til hver skabelon, som trin for trin guider dig gennem indlæsningen af data. Du kan også vedhæfte dokumenter, f.eks. en tilsynsrapport eller andre supplerende dokumenter, hvor du kan angive hvem der skal have afgang til dokumentet.


Du kan indlæse:

 • Stamdata for virksomheder: Virksomheder/husdyrbrug skal oprettes med stamdata, før du kan registrere sager. Stamdata omfatter virksomhedsnavn, CVR-nummer, P-nummer, beliggenhed, aktiviteter, risikovurdering, mv.
 • ​Tilsyn: Her indlæser du data om det udførte tilsyn f.eks. om der er udført et relateret tilsyn, tidspunkt for tilsynet mv. Du kan også vedhæfte en tilsynsrapport.
 • Håndhævelse: Her indlæser du håndhævelser og opdaterer håndhævelsesstatus.
 • Afgørelse: Her indlæser du en meddelt afgørelse f.eks. en miljøgodkendelse eller revurdering.
 • Tilsyns- og godkendelsesindberetninger: Indberetningen er opdelt i en afgørelsesdel, en tilsynsdel og en håndhævelsesdel. 
 • Tilsynskampagne: Her indlæser du kampagnens konklusion, mål og effekter.
 • Miljøtilsynsplan: Her indlæser du tilsynsplaner for virksomheder omfattet af regelmæssige tilsyn.
 • Ansøgning: Her annoncerer du modtagelsen af en ansøgning.
 • Oplysninger risikovirksomheder: Her indlæser du risikoaktiviteter, anmeldelse, dominoeffekter mv.
 • Generel sag: Her kan du frivilligt indlæse andre relevante sager f.eks. ikke-teknisk resume for en risikovirksomhed.

Når du har indlæst data, kan du efterfølgende hente data frem og rette i dem. ​Hvis du indlæser data uden at annoncere offentliggørelsen, betyder det, at data indlæses, gemmes og gøres tilgængelige på DMA. Hvis du annoncerer offentliggørelsen af data, bliver data også annonceret under Offentliggørelser. 

 Værktøjer

DMA har en række værktøjer til brug for myndighedernes sagsbehandling:

 • Offentliggør sag: Dette værktøj hjælper dig med at annoncere offentliggørelsen af sager. Du kan kun annoncere de sager, hvor du selv er myndighed. Du kan læse en mere om værktøjet i de vejledninger, der ligger under Indlæs data. ​​
 • Miljørisikovurdering: Her får du et værktøj til at miljørisikovurdere og beregne tilsynsfrekvensen for en virksomhed eller et husdyrbrug. Når du laver en miljørisikovurdering i DMA, gemmes risikoscoren og beregningen i DMA og sendes ikke tilbage til dit fagsystem. Hvis du vil have data gemt i dit fagsystem, skal du starte miljørisikovurderingen i dit fagsystem, som så efterfølgende overfører data til DMA. Hvis du vil lave en miljørisikovurdering for en virksomhed uden at registrere data i DMA kan du få hjælp i Tilsynsvejledningen (link).
 • INSPIRE: Her er der link til INSPIRE Danmark, hvor du kan læse om implementering af en fælles digital infrastruktur for geodata (geografisk information) i Europa. 
 

Risiko & UN Koder

Her får transportvirksomheder et værktøj, der kan hjælpe med at vurdere virksomhedens risikostatus og oversætte ADR koder / UN numre til risikobekendtgørelsens kategorier. Du kan enten lave et enkeltopslag af transportkoder for at finde oplysninger om specifikke risikostoffer eller du kan lave et batchopslag og beregne risikokategori over en samling af risikostoffer. Du får også en Quick Guide til transportkoder.

 

 

Listeservice 

Her kan du for alle listepunkter fra godkendelsesbekendtgørelsen se hvilke vilkår der gælder for individuelle aktiviteter eller anvendelsesområder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


See also
Søg virksomheder
Seneste offentliggørelser
Rapporter
Tilmelding til nyheder
Indlæs data
Værktøjer
Ordliste