Miljøstyrelsen logo

”Miljøoplysninger.dk” viser danske indberetninger af PRTR-data i Danmark samt data for virksomheders tidligere grønne regnskaber (fra 2001-2014). PRTR står for Pollutant Release and Transfer Register.
Reglerne om PRTR skal give offentligheden lettere mulighed for at deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og bedre adgang til miljøoplysninger om udledninger og overførsel af forurenende stoffer fra en række større virksomheder, herunder agro-industri (husdyrbrug).

Lovgivning

Reglerne om PRTR tager afsæt i EU´s E-PRTR forordning om et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, samt FN´s PRTR-protokol under Aarhus konventionen om offentlighedens adgang til miljøoplysninger.

Virksomhedsbegrebet dækker bredt og rummer f.eks. også større husdyrbrug og akvakultur. Den danske PRTR bekendtgørelse PRTR-bekendtgørelsen supplerer E-PRTR forordningen hvorefter en række virksomheder med væsentlige udledninger til luft, vand og jord, samt frembringelse af betydelige affaldsmængder skal indberette data om virksomheden og dens udledninger samt overførsler, jf. forordningens artikel 5.

Listen over virksomheder der er omfattet af indberetning af data findes i bilag 1 til forordningen. Virksomhederne er kun forpligtet til at indberette data såfremt deres udledninger overstiger tærsklerne for en række stoffer i bilag 2 eller har mere end 2 tons farligt affald årligt eller mere end 2.000 tons ikke-farligt affald årligt. Listen i bilag 2 omfatter 91 konkrete stoffer med tærskler for indberetningspligt.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for virksomheders indberetning af oplysninger i medfør af E-PRTR-forordningen, herunder særlige bestemmelser om korrektion og supplering af allerede indberettede oplysninger for visse husdyrbrug samt myndighedsbehandling af indberettede oplysninger.

Der er i 2019 sket visse ændringer i E-PRTR bl.a. vedrørende formater for indberetninger. Du kan læse mere om E-PRTR, herunder gennemførelsesforordninger m.v. her. I 2019 blev forordning (EF) nr. 166/2006 ændret ved forordning (EU) nr. 1010/2019 for at tilpasse og strømline rapporteringsforpligtelserne inden for EU’s miljølovgivning. Ændringsforordningen tillagde blandt andet Europa-Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter til fastlæggelse af typen af, formatet for og hyppigheden af de oplysninger, der skal stilles til rådighed i henhold til forordning (EF) nr. 166/2006.

En konsolideret (opdateret) udgave fra 2020 af E-PRTR finder du her.

Historik:

Danmark implementerede oprindeligt EU's PRTR-forordning gennem virksomhedernes grønne regnskaber, og indrapporterede første gang til E-PRTR for 2007. De grønne regnskaber trådte i kraft i 1995 og blev afskaffet i 2015, og PRTR-forordningen blev derefter implementeret gennem PRTR-bekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 13. oktober 2015. Fra 1995 til og med 2009 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen været ansvarlig for offentliggørelse af de grønne regnskaber, som virksomhederne fremsendte i forbindelse med deres finansielle årsregnskab. Dette overgik fra 15. marts 2010 til Miljøstyrelsen.

De seneste år har ca. 300 danske virksomheder årligt indberettet E-PRTR data. Der er ca. 2.500 danske virksomheder og husdyrbrug som potentielt kan være omfattet af indberetningspligt, men mange virksomheder har udledninger og overførsel af affald som ligger under tærsklerne, og de er derfor ikke forpligtet til at indberette data. Det er dog tilladt PRTR virksomheder at indberette frivilligt.